Vintageposter.nl

Disclaimer

Engels - Vintageposter.nl/Ruparo BV spant zich in om de voorwaarden voor het gebruik van de digitale teksten en afbeeldingen met alle rechthebbenden schriftelijk overeen te komen. Soms lukt dit niet, doordat de verblijfplaats van één of meer rechthebbenden of erfgenamen niet kan worden achterhaald. Wanneer iemand meent enig recht te kunnen doen gelden op in de Vintageposter.nl gepubliceerde objecten, dan verzoeken wij dit te melden aan de instelling die de verzameling beschikbaar heeft gesteld waartoe het desbetreffende object behoort.

Op Vintageposter.nl kunnen afbeeldingen staan die in de ogen van sommigen kwetsend kunnen zijn. Het is echter op geen enkele wijze de bedoeling door publicatie daarvan wie dan ook te kwetsen in zijn of haar religieuze, politieke, menselijke en maatschappelijke gevoelens.

Vintageposter.nl/Ruparo BV aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor misbruik van de site of voor rechten of aanspraken die uit het gebruik van de site voortvloeien.